Loading...

نوک سیلیکونی استفاده شده در پوار بینی بی بی کر با سطح نرم خود موجب جلوگیری از صدمه دیدن بینی کودک در هنگام استفاده شده و و با تمیز کردن بینی و ایجاد یک فشار مثبت در ریهها عمل بازدم را برای نوزاد تسریع مینماید.